Dự án đã hoàn thành

Triển khai và cung cấp 3500 pho tượng chân dung bán thân chủ tịch Hồ Chí Minh

Dieukhacvongtron.com là đơn vị triển khai và cung cấp 3500 pho tượng chân dung bán thân chủ tịch Hồ Chí Minh cho đại hội thi đua yêu nước Dưới đây là 1 số hình ảnh:  

1