Hệ thống nhân sự

Circle Sculpture luôn duy trì và phát triển nguồn nhân lực được đào tạo chính quy tại các trường Đại học, Cao đẳng và Dạy nghề.

Thường xuyên tổ chức huấn luyện cho các bộ phận nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như được tiếp xúc với xu hướng nhu cầu thực tế của xã hội.

Gìn giữ các mối quan hệ tốt đẹp với các giáo sư, học giả, tiến sỹ, chuyên gia đầu ngành nhằm tiếp thu các kiến thức sâu, rộng phục vụ cho định hướng phát triển.

Mở rộng các mối liên kết với các cá nhân, tổ chức, đoàn thể,… với quan điểm tương tác tích cực vì mục tiêu chung hướng tới cộng đồng.

Nguồn nhân lực: có bằng cấp Thạc sỹ, Cử nhân, Kỹ sư
– Mỹ Thuật – Lịch Sử – Tài Chính
– Kiến Trúc – Văn Hóa – Luật
– Xây Dựng – Du Lịch – Quản Trị Kinh Doanh
– Kỹ Thuật – Ngoại Ngữ – Công Nghệ Thông Tin