Định hướng phát triển

Tầm nhìn:
Hướng tới lợi ích cộng đồng thông qua những sản phẩm mang tinh thần Bản Sắc Việt

Sứ mệnh:
Sáng tạo sản phẩm có giá trị ứng dụng cao dựa trên 3 yếu tố:
Con Người – Tri Thức – Công Nghệ

Giá trị cốt lõi:
• Người Việt giữ gìn Văn Hóa Việt
• Người Việt tự hào Truyền Thống Việt
• Người Việt tôn vinh Bản Sắc Việ